ראשי » הצעות חוק » הצבעת אזרחים מחוץ לישראל

הצבעת אזרחים מחוץ לישראל

בעוד הזכות החוקתית המעוגנת בחוק יסוד הכנסת מעניקה באופן גורף לכל אזרח ישראלי זכות לבחור בבחירות בכנסת, הוא מונע זאת מאזרח השוהה בחו"ל.

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ישנם למעלה מ- 550 אלף אזרחים ישראלים, השוהים בחוץ לארץ למעלה משנה שהיו זכאים להשתתף בבחירות לכנסת ה-21. חלקם שוהים בחול עד ארבע שנים בשל עיסוקם או בשל לימודים. רובם המוחלט לא שהו בישראל ביום הבחירות ובשל כך נמנעה מהם האפשרות לממש את זכותם החוקתית להצביע. אליהם יש להוסיף מספר לא ידוע של ישראלים השוהים בחול תקופה קצרה יותר וגם מהם נמנעה האפשרות לממש זכותם כאמור. החוק הקיים, שאינו תואם לשינויים שחלו בשנים האחרונות בישראל ובעולם מאפשר זכות הצבעה בחוץ לארץ רק לימאים בהפלגה וכן לנציגים רשמיים של ישראל, בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות או בנציגויות הסוכנות היהודית. יתרת אזרחי ישראל הרואים בישראל את מרכז חייהם ושוהים בחול באופן זמני מנועים מלהשתתף בבחירות, אלא אם כן יגיעו במיוחד לישראל לצורך מימוש זכותם להצביע. מציאות זו יוצרת אפליה ועיוות כלפי אותם אזרחים אשר אינם יכולים לממן את עלויות הטיסה לפני יום הבחירות ובכך למעשה נמנעת מהם זכות הבחירה. מציאות זו אף יוצרת תמריץ ל"קבלני קולות" לסבסד עלויות טיסה למצביעים פוטנציאלים. המצב הנוכחי בו נמנעת מאזרחים השוהים בחול באופן זמני האפשרות להצביע, פוגע באלה מהם אשר מרכז חייהם בישראל והם רואים את עתידם בישראל ובאלה שההשתתפות במוסדות הפוליטיים הישראלים מהווה עבורם מקור לשייכות והגדרה זהותית .

בעידן הגלובליזציה, אזרחים רבים שוהים בחוץ לארץ לרגל עיסוקיהם או לרגל לימודים ביום הבחירות. למעלה ממאה מדינות מאפשרות לאזרחיהן להשתתף בבחירות באמצעות הנציגויות בחוץ לארץ, זהו נוהג שקיים במרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם, כגון: בריטניה, ארה"ב, קנדה גרמניה, ספרד, דנמרק, הולנד, נורבגיה, שוויץ, אוסטרליה וניו-זילנד .

ישראל המבססת את כלכלתה הלאומית על חברות טכנולוגיה ומתגאה להגדיר עצמה "אומת חברות ההזנק" טרם עדכנה את הסדרים הנדרשים בחוק הבחירות כדי שאלה יתאימו למציאות בה עשרות אלפי ישראלים לומדים, עובדים וחיים פרקי זמן מוגבלים מחוץ לישראל כחלק ממאפייני התעסוקה בתעשיית הטכנולוגיה העילית.

העובדה שישראלים במספרים גדלים והולכים נמצאים בחוץ לארץ ביום הבחירות יוצרת מצב מלאכותי של ירידה מתמידה בשעורי ההצבעה, ופוגעת גם בבסיס האמון בשיטה הדמוקרטית הישראלית בקרב ישראלים רבים, שכן הסדרי הבחירות הקיימים בהקשר זה הינם הסדרים אנכרוניסטיים שאינם מתאימים לקידמה ולשינויים שחלו בשנים האחרונות בשוק העבודה והלימודים הישראלי, ואינם הולמים מדינות דמוקרטיות מתוקנות .

הצעת החוק קובעת אמות מידה ברורות לזכאות להצבעה מחוץ לארץ, מתוך התחשבות בהשלכות הלוגיסטיות, התקציביות והחוקתיות של צעד זה. הצעת החוק מאפשרת רק לישראלים השוהים זמנית בחוץ לארץ ושהשתתפו

בהליך הבחירות בישראל שקדם לפרק השהיה בחוץ לארץ, לממש את זכותם להצביע, גם במדינת חוץ. הצעת החוק מעצבת הסדר מאוזן ומדוד בכך שמאפשרת לתקן עיוות כלפי אותם ישראלים השוהים שהות מוגבלת בחוץ לארץ בעיקר לרגל הצבה זמנית במקום עבודה בחוץ לארץ או לרגל לימודים או טיפול רפואי בחוץ לארץ.

מוצע לקבוע כי יהיה זכאי להצביע במדינת חוץ רק אזרח ישראלי הרשום בפנקס הבוחרים ושהצביע במדינת ישראל בבחירות שקדמו להליך הבחירות אליו הוא מתעתד להצביע; מוצע לאפשר את זכאות ההצבעה במדינת חוץ רק פעם אחת ובאופן עוקב להצבעה בבחירות בישראל. זכות זו תחדש עצמה כל אימת שמצביע הנמצא במדינת חוץ ביום הבחירות ורשום בפנקס הבוחרים, הצביע בישראל בבחירות שקדמו לכך.

כמו-כן מוצע לאפשר הצבעה אחת נוספת בלבד, עוקבת להצבעה במדינת חוץ, רק אם יום הבחירות העוקב מתקיים עד שנתיים ימים מיום הבחירות שקדם לו. חריג זה מתחשב במציאות הישראלית ובו בחירות לכנסת מוקדמות לעיתים דחופות או לחילופין, במצב בו מערכת בחירות עוקבת מתקיימת מיד, עקב חוסר יכולת להרכיב ממשלה בהתאם לקבוע בחוק: יסוד הממשלה. עוד מוצע להתנות את זכאות ההצבעה במדינת חוץ ברישום מוקדם ובהצהרת המבקש על כוונתו לשוב ולחיות בישראל. ההצבעה תיעשה על-ידי נוכחות פיזית של המצביע באחת הנציגות הישראליות.


קראו את הצעת החוק >>